రాష్ట్రం

Igniting Change – SIO Telangana launches State Conference

Igniting Change – A Journey towards social reconstruction through Enlightenment, Engagement, Empowerment SIO Telangana launches Two days State Conference Hyderabad: The Students Islamic Organisation of India (SIO) Telangana has launched its two` days State Conference...

A Discussion on Data Privacy & Digital Presence held at Hyderabad

Hyderabad: The Students Islamic Organisation of India, Telangana state held a Discussion on Data Privacy and Digital presence in Hyderabad. Srinivas Kodali,Technology activist shed light on the development trajectory of digital Andhra and inherent pitfalls with the...

విద్యార్థులు విద్య ద్వారా సమాజానికి సహకారం అందించాలనే లక్ష్యంతో ఉండాలి - SIO తన క్యాంపస్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది: "అధ్యయనం - పోరాటం - సేవ"

Hyderabad: On average a student spends about 15-20 years of their life pursuing ‘education’, and then the rest of their life is spent in fulfilling their own and family’s needs and desires. If this is life, to eat, study, procreate and die, then it is no different...

SIO expresses anguish over police brutality in hyderabad

SIO expresses anguish over police brutality in hyderabad, demands Home Minister to issue ordains to curb the use of all forms of force on the protesters. Hyderabad: "The prevailing situation in the city after the derogatory remark on the Prophet Muhammad (Peace be...
Students should aim towards contributing to the society through education – SIO Launches its campus campaign: “Study – Struggle – Service”

విద్యార్థులు విద్య ద్వారా సమాజానికి సహకారం అందించాలనే లక్ష్యంతో ఉండాలి - SIO తన క్యాంపస్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది: "అధ్యయనం - పోరాటం - సేవ"

Hyderabad: On average a student spends about 15-20 years of their life pursuing ‘education’, and then the rest of...

Telugu

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!